Indias valgsystem: Hvem velger hvem og hvordan

Amalie Meling Vikse, Master-student i Sør-Asia-studier, IKOS, UiO

A4demokratiet i IndiaIndia er en demokratisk republikk med et parlamentatisk styresett. Det innebærer at de har både president og statsminister, samt en utøvende makt som må ha tillit i parlamentet. Indias president har en viktig formell rolle som statsoverhode, men den politiske makten ligger hos statsministeren. Parlamentet har to kammer, slik som i England, hvorav det ene velges av folket, og det andre av delstatsregjeringene.

Indias valgsystem er komplekst og har flere nivåer. I denne teksten redegjør jeg for de sentrale politiske organene, hvem som velger hvem, samt hvordan det hele henger sammen.

Parlamentet
Parlamentet består av to kammer og er Indias lovgivende forsamling. Lok Sabha er underhuset og også kaldt The house of the people. Overhuset er Rajya Sabha som også går under navnet Concile of States. Representantene i Lok Sabha er valgt av folket, mens medlemmene av Rajya Sabha velges av delstatsforsamlingene.

Lok Sabha
I dag er det 545 folkevalgte i Indias underhus Lok Sabha.[1] 543 av dem er valgt av folket, to er utnevnt av presidenten for å representere Indias Anglo-Indiske minoritet. Det kan til sammen være 552 representanter, hvorav 530 skal være fra delstatene og 20 fra unionsterritoriene.[2]
A1ilustrasjonsbildeLS

De folkevalgte representantene i Lok Sabha er valgt fra valgkretser som vist i illustrasjon A1. Valgkretsene skal være fordelt slik at det er omtrent like mange velgere til hver. Disse blir bestemt av en uavhengig komité.[3] Hver valgkrets velger en representant til Lok Sabha.

En kritikk av denne modellen, som er arvet av britene, er at den ikke er representativ.[4]  I og med at en valgkrets bare sender en folkevalgt til Lok Sabha faller de resterende stemmene bort. I enkelte tilfeller stemmer så mye som tre av fire i en valgkrets på tapende kandidater. Deres stemme vil da ikke bli hørt videre oppover i systemet.[5]

Rajya Sabha
Rajya Sabha er Indias overhus og blir også kalt Concile of States, eller delstatsråd. Dette er et beskrivende navn i og med at majoriteten av overhusets representanter er valgt av delstatenes lovgivende forsamling.A2ilustrasjonsbulde RS

Delstatenes lovgivende forsamling er også folkevalgt, dermed kan man si at indirekte er Rajya Sabha valgt av folket, se illustrasjon A2.

Hvor mange kandidater hver delstat får velge til Rajya Sabha er avhengig av delstatens størrelse. Kandidatene kan sitte opp til seks år hver. Valgene foregår hvert andre år, med uskiftning av en tredjedel ved hvert valg.[6]

I dag er det 245 medlemmer i Rajya Sabha, det kan i følge grunnloven være maks 250. Av disse skal 12 velges av presidenten, mens resten skal representere delstatene og unionsterritoriene.[7]

Vidhan Sabha
De 28 delstatene i India har, som nevnt, egne lovgivende forsamlinger. Denne kalles Vidhan Sabha, eller Legislative Assembly på engelsk. Hvorvidt disse er delt opp i underhus og overhus varierer fra delstat til delstat.

Delstatsvalgene foregår på samme måte som valg til Lok Sabha. Det settes opp separate valgkretser basert på folketall. Hver valgkrets sender en representant til delstatsforsamlingen.[8]

Council of Ministers
India har et parlamentarisk system. Det har vi også i Norge hvor regjeringen dannes av representanter fra stortinget. Indias utøvende forsamling, altså deres regjering, kalles Union Council of Ministers of India eller bare Cabinet. Det består av et tredvetalls ministere og statsministeren.

Et eller flere partier i Lok Sabha og Raya Sabha kan danne regjering. Disse trenger ikke ha majoritet i parlamentet, men de må ha tillit fra en majoritet av medlemmene i parlamentet.[9]

Statsoverhodene
I India har statsministeren den reelle makten mens presidenten er statssjef på papiret. Hun eller han utnevnes offisielt av presidenten, som forholder seg til det dominerende partiet i Lok Sabha.[10] Presidenten velges av et samlet Parlament.A3ilustrasjonsbuldet.parlament

Sittende president er Pranab Mukherjee visualisert øverst til venstre på illustrasjon A3. Han ble valgt i 2012. Statsministeren er Manmohan Singh, som ble valgt i 2004 og har to perioder som statsoverhode i India, her vist øverst til høyre i samme illustrasjon.

Videre velger, som nevnt presidenten 12 medlemmer til Rajya Sabha og to til Lok Sabha. Til Lok Sabha skal to utnevnes fra den anglo-indiske minoriteten om de ikke er representert godt nok. Til Rajya Sabha skal de 12 representantene ha særlig kunnskap i felt som kunst, vitenskap, litteratur etc.[11]

Alderen for å bli valgt inn i Lok Sabha er 25 eller eldre. I Rajya Sabha må man være minst 30.[12] India har dog en tradisjon for å innsette politikere med mye livserfaring, til kritikk fra enkelte.[13]

Valgene
Lok Sabha velges for en periode på fem år. I løpet av de fem årene kan det lyses ut nytt valg når som helst. Hvis et sittende styre føler de har sterk støtte i folket kan det hende det lyses ut nytt valg før en femårsperiode.[14]  Det samme systemet fungerer for delstatsvalg. Dermed varierer valgdatoene på disse fra delstat til delstat.

En Indisk velger har med andre ord to stemmer. Alle over 18 år har rett til å bruke disse to stemmene. Den første brukes på delstatsvalg hvor delstatens egen lovgivende forsamling, Vidhan Sabha, skal velges. Delstatsforsamlingen velger videre kandidater til Rajya Sabha. Den andre stemmen går til den lokale valgkretsen, som sender en kandidat til Lok Sabha. Begge stemmene bidrar på sett og vis til det nasjonale demokratiet som demonstrert i illustrasjon A4.

India har en forholdsvis høy valgdeltagelse på rundt 60 % siden 1970-tallet.[15]

A4demokratiet i India

Oppsummering

Det Indiske politiske systemet består av flere stadier. En velger har to stemmer, en til delstatsforsamlingen og en til Lok Sabha. Begge valgene gjøres i en valgkrets hvor kandidaten med størst prosent av stemmene vinner valget. Det har lite å si om kandidaten har 20% eller 60% av stemmene, så lenge ingen andre har mer.

Parlamentets underhus, Lok Sabha består av folkevalgte fra 543 valgkretser og to valgt av presidenten. Overhuset, Rajya Sabha, sine representanter velges av delstatsforsamlingene samt 12 representanter valgt av presidenten.

Et samlet parlament velger presidenten som igjen utnevner statsministeren, i forhold til dominerende partiers ønske. Statsministeren danner så regjeringen sin, som må ha støtte av et flertall i parlamentet.

Referanser

 1. Arild Engelsen Ruud og Geir Heierstad, ”Innledning” i Demokrati på indisk, red. Arild Engelsen Ruud og Geir Heierstad  (Oslo: Unipub, 2010), 7.
 2. Lok Sabha Secretariat, “Lok Sabha”, Dato aksess: 31.10.13, http://loksabha.nic.in
 3. Indian Elections,” 4. How Constituency Boundaries are drawn up”, Dato aksess: 31.10.13,  http://www.indian-elections.com/electoralsystem/electoralsystem.html
 4. Den norske regjering, ”4.2 Flertallsvalg: Simpelt flertall”  Dato aksess: 31.10.13, http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/nouer/2001/nou-2001-03/5/2.html?id=363220
 5. Ruud og Heierstad, “Innledning”, 9
 6. Indian Elections, “7. Rajya Sabha – The Council of States”, Dato aksess: 31.10.13, http://www.indian-elections.com/electoralsystem/reservationofseats.html
 7. Rajya Sabha Secretariat, “Composition/Strength” Council of States (Rajya Sabha), Dato aksess: 31.10.13 http://rajyasabha.nic.in/rsnew/council_state/council_state.asp
 8. Indian Elections, “8. State Assemblies”, Dato aksess: 31.10.13 http://www.indian-elections.com/electoralsystem/reservationofseats.html
 9. Indian Elections, “6. Parliament” Dato aksess: 31.10.13 http://www.indian-elections.com/electoralsystem/reservationofseats.html
 10. Ibid
 11. Indian Elections “7. Rajya Sabha – The Council of States”, Dato aksess: 31.10.13 http://www.indian-elections.com/electoralsystem/reservationofseats.html
 12. Rajya Sabha Secretariat, “Eligibility” Council of States (Rajya Sabha), Dato aksess: 31.10.13  http://rajyasabha.nic.in/rsnew/council_state/council_state.asp
 13. The economist, “India’s aged democracy: The long view”, Dato aksess: 31.10.13   http://www.economist.com/news/asia/21579477-some-politicians-are-more-retiring-others-long-view
 14. Ruud og Heierstad, ”Innledning” 7
 15. Widmalm,”Folkelig deltagelse” 232

Kilder

Lok Sabha Secretariat, “Lok Sabha” dato aksess 31.10.13, http://loksabha.nic.in

Ruud, Arild Engelsen og Heierstad, Geir. ”Innledning” i Demokrati på indisk, red. Arild Engelsen Ruud og Geir Heierstad. Side 5-12. Oslo: Unipub, 2010

Den norske regjering, ”4.2 Flertallsvalg: Simpelt flertall”  Dato aksess: 31.10.13. http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/nouer/2001/nou-2001-03/5/2.html?id=363220

Indian Elections. “7. Rajya Sabha – The Council of States”. Dato aksess: 31.10.13. http://www.indian-elections.com/electoralsystem/reservationofseats.html

Indian Elections. ” 4. How Constituency Boundaries are drawn up”. Dato aksess: 31.10.13.  http://www.indian-elections.com/electoralsystem/electoralsystem.html

Rajya Sabha Secretariat. “Composition/Strength” Council of States (Rajya Sabha). Dato aksess: 31.10.13 http://rajyasabha.nic.in/rsnew/council_state/council_state.asp

Rajya Sabha Secretariat. “Eligibility” Council of States (Rajya Sabha). Dato aksess: 31.10.13  http://rajyasabha.nic.in/rsnew/council_state/council_state.asp

The economist, “India’s aged democracy: The long view”, Dato aksess: 31.10.13   http://www.economist.com/news/asia/21579477-some-politicians-are-more-retiring-others-long-view

Advertisements
This entry was posted in Politikk, Sør-Asia-studier, Valg 2014. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s